A picture

Navigácia

Obsah

Územie Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta  členovia MAS:  Horné Saliby , Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod, Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár, Trstice.
MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 908 ku 31.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 7.6. 2019 do 31.8. 2019

Vyzva 7.2.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati  ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15 - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 19b - metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov PRV-MAS SCv 7.2

 

Názov projektu: Príprava stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

 

 

Výška NFP: 4 500,00 EUR

 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu bolo „Budovanie kapacít, formovanie územia a príprava stratégie CLLD v rámci občianskeho združenia Miestna akčná skupina Stará Čierna voda“. Oblasť prípravy na implementáciu rozvojovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a prácu systémom „zdola nahor“ v súlade so základnými princípmi prístupu LEADER v programovom období 2014 – 2020 je základným cieľom združenia v zmysle stanov OZ.

 

 

Aktuality v regióne

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzka kancelárie MAS

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS

 

Kód projektu: 302051N220

 

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

 

Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

 

Investičná priorita: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:

5.1.1. – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na dosiahnutie  cieľa Projektu

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Stará Čierna voda prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť administratívne zázemie, potrebné k implementácii Stratégie , realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 88.777,50  €

Výška finančnej podpory z EÚ: 88.777,50 €

Výška spolufinancovania žiadateľa: 4 672,50 €
 

SPOLU (celkové výdavky projektu): 93 450,00 €

 

plagat

 

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzkové náklady a oživenie

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka a začatí realizácie projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (kód: 309190P078)

Realizácia projektu je zabezpečená aktivitami, ktoré budú realizovať manažment a členovia MAS:

Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD:

-          informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, letáky, výroba infotabúľ, stojanov, výrobaa osadenie propagačnej tabule, distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD a pod.,

-          účasť na výstavách, na ktorých bude MAS propagovať a informovať širokú verejnosť o území MAS a stratégii CLLD vrátane zabezpečenia expozície a honorárov,

-          PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a zverejnenie tlačových správ, organizácia tlačových konferencií, deň otvorených dverí v rámci MAS

 

Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS a ďaľších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovaniavedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác:

-          informačné akcie pre členov MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégieCLLD a s tým spojené práce

-          posilnenie miestneho partnerstva, aktivizácia územia, rozvíjanie spolupráce (napr.: sieťovanie subjektov verejného a neverejnéhosektora, participatívne metódy zamerané na mobilizáciu aktérov územia), manažment pre udržateľnosť projektov a efektívne riadenie projektov a iné informačnéakcie, ktoré budú v súlade s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD.

 

Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí, alebo pre členov MAS: 

Výška nenávratného finančného príspevku: 19 400 €