A picture

Navigácia

Obsah

Územie Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta  členovia MAS:  Horné Saliby , Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod, Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár, Trstice.
MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 908 ku 31.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Názov projektu: Príprava stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

 

 

Výška NFP: 4 500,00 EUR

 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu bolo „Budovanie kapacít, formovanie územia a príprava stratégie CLLD v rámci občianskeho združenia Miestna akčná skupina Stará Čierna voda“. Oblasť prípravy na implementáciu rozvojovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a prácu systémom „zdola nahor“ v súlade so základnými princípmi prístupu LEADER v programovom období 2014 – 2020 je základným cieľom združenia v zmysle stanov OZ.

 

 

 


Aktuality v regióne

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzka kancelárie MAS

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS (k´ód: 302051N220)

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Stará Čierna voda prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť administratívne zázemie, potrebné k implementácii Stratégie , realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 88.777,50  €

 

plagat

 

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzkové náklady a oživenie

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka a začatí realizácie projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (kód: 309190P078)

Realizácia projektu je zabezpečená aktivitami, ktoré budú realizovať manažment a členovia MAS:

Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD:

-          informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, letáky, výroba infotabúľ, stojanov, výrobaa osadenie propagačnej tabule, distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD a pod.,

-          účasť na výstavách, na ktorých bude MAS propagovať a informovať širokú verejnosť o území MAS a stratégii CLLD vrátane zabezpečenia expozície a honorárov,

-          PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a zverejnenie tlačových správ, organizácia tlačových konferencií, deň otvorených dverí v rámci MAS

 

Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS a ďaľších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovaniavedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác:

-          informačné akcie pre členov MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégieCLLD a s tým spojené práce

-          posilnenie miestneho partnerstva, aktivizácia územia, rozvíjanie spolupráce (napr.: sieťovanie subjektov verejného a neverejnéhosektora, participatívne metódy zamerané na mobilizáciu aktérov územia), manažment pre udržateľnosť projektov a efektívne riadenie projektov a iné informačnéakcie, ktoré budú v súlade s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD.

 

Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí, alebo pre členov MAS: 

Výška nenávratného finančného príspevku: 19 400 €