A picture

Navigácia

Obsah

Územie Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta  členovia MAS:  Horné Saliby , Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod, Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár, Trstice.
MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 908 ku 31.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Názov projektu: Príprava stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

 

 

Výška NFP: 4 500,00 EUR

 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu bolo „Budovanie kapacít, formovanie územia a príprava stratégie CLLD v rámci občianskeho združenia Miestna akčná skupina Stará Čierna voda“. Oblasť prípravy na implementáciu rozvojovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a prácu systémom „zdola nahor“ v súlade so základnými princípmi prístupu LEADER v programovom období 2014 – 2020 je základným cieľom združenia v zmysle stanov OZ.

 

 

 


Aktuality v regióne

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzka kancelárie MAS

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS (k´ód: 302051N220)

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Stará Čierna voda prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť administratívne zázemie, potrebné k implementácii Stratégie , realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 88.777,50  €

 

plagat