A picture

Obsah

Výzva - opatrenie 4.1.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)  Dĺžka trvania výzvy je od 1.8. 2019 do 30.9. 2019

Výzva 4.1

Prílohy výzvy 4.1

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1:

Vyzva_hodnotitel_4.1_PDF

Vyzva_hodnotitel_4.1_WORD

Výzva - opatrenie 7.2.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 7.6. 2019 do 31.8. 2019

 

 

Vyzva 7.2.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati  ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15 - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 19b - metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov PRV-MAS SCv 7.2

 

Harmonogram výziev pre opatrenia 4.1 a 7.2:

Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 7.2:

Vyzva_hodnotitel_7.2_PDF

Vyzva_hodnotitel_7.2_WORD