A picture

Obsah

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1:

Vyzva_hodnotitel_4.1_PDF

Vyzva_hodnotitel_4.1_WORD

Výzva - opatrenie 7.2.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 7.6. 2019 do 31.8. 2019

 

 

Vyzva 7.2.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati  ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15 - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 19b - metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov PRV-MAS SCv 7.2

 

Harmonogram výziev pre opatrenia 4.1 a 7.2:

Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 7.2:

Vyzva_hodnotitel_7.2_PDF

Vyzva_hodnotitel_7.2_WORD