A picture

Navigácia

Obsah

Stránka

Dňa 26.07.2012 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP


Dňa 26.07.2012 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a konečnými prijímateľmi.

Schválený projekt v rámci výzvy č.06/PRV/MAS 08 


27. 7. 2012

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013


Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 
(Stiahnuť vo formáte PDF)  

**************************  

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013 

(Stiahnuť vo formáte PDF)
  
**************************

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle (www.apa.sk ) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 64 zo dňa 01.06.2012 (Výzvy č. 2008/PRV/02 a č. 2009/PRV/12)"

Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
(Stiahnuť vo formáte PDF)

************************** 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle (www.apa.sk ) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 28 zo dňa 19.01.2010"

Dodatok č.2 k Príručke pre žiadateľa
(Stiahnuť vo formáte PDF)

*************************
 
Dodatok č. 1  k Príručke pre žiadateľa
(Stiahnuť vo formáte PDF)  

*************************

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle (www.apa.sk ) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 65 zo dňa 06.06.2012 (Leader – schémy pomoci)"

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(Stiahnuť vo formáte PDF)

Dodatok č.2 k Schéme minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(Stiahnuť vo formáte PDF)

 


6. 6. 2012

Dňa 15.03.2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí NFP


Dňa 15.03.2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda.


16. 3. 2012

Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny


Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny

Dňa 28.09.2011 bola podpísaná zmluva o NFP (číslo zmluvy: 0742014) na realizáciu projektu s názvom: "Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny". Zámerom projektu je vyzdvihnutie kultúrnych pamiatok na územiach MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda, zabezpečenie ich spoločnej propagácie a ochrany s možnosťou jeho využitia pri rozvoji vidieckeho cestovného ruchu a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a kvality života.

V rámci projektu spolupráce sa od januára 2012 realizovali nasledovné aktivity:

1. aktivita: "Úvodný workshop s ohľadom spoločnej propagácie a ochrany kultúrnych pamiatok"

 • Názov workshopu: Workshop s ohľadom spoločnej propagácie a ochrany kultúrnych pamiatok
 • Termín a miesto konania: 21.02.2012 o 13:00 hod., Kultúrny dom Vozokany
 • Pozvánka: pozvánka vo formáte pdf
 • Fotodokumentácia:


 2. aktivita: "Príprava a osadenie informačných tabúľ kultúrnych pamiatok"

V rámci projektu boli pripravené štvorjazyčné (slovenský, maďarský, nemecký, anglický jazyk) informačné tabule vo formátoch A1, A2 a A3 podľa charakteru a veľkosti kultúrneho zdroja a boli sadené k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam v regióne, ako napr.: ku kostolom, kaštieľom, kaplnkám, kúriám, mlynom, sochám, krížom, atď.. Obsahom tabúľ sú základné informácie o kultúrnych pamiatkach, napr.: vznik, architektonický štýl, autor, stručný popis, história, ochrana, atď. Vyhotovené informačné tabule k jednotlivým kultúrnym a historickým pamiatkam návštevníkov oboznamujú o základných informáciách, t. j. o ich význame, čím budú prispievať k pochopeniu ich dôležitosti a potreby ochrany.

3. aktivita: "Príprava propagačno - dokumentárneho filmu o kultúrnych pamiatkach"
Propagačno-dokumentárny film obsahuje všetky dôležité kultúrne pamiatky z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a propagácie území MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda.


Dokumentárny film (video)


4. aktivita: "Príprava bedekra - interaktívnej publikácie o kultúrnych pamiatkach"
Obsahom publikácie je popis kultúrnych zdrojov - kultúrne a sakrálne pamiakty z územia MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda v slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku spolu s vyhotovenou fotodokumentáciou.


Bedeker (na stiahnutie)


5. aktivita: "Spoločné informačno - vzdelávacie podujatie zamerané na spoznanie a využitie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu"

 • Názov informačno-vzdelávacieho podujatia: Kultúrne a historické zdroje v srdci Podunajskej nížiny a tvorba produktov vidieckeho cestovného ruchu
 • Termín a miesto konania: 26.04.2012 o 09:00 hod., Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu (adresa: 925 92 (Kajal) Únovce - Kaskády č. 504)
 • Pozvánka: pozvánka vo formáte pdf


6. aktivita: "Záverečná konferencia s ukážkou kultúrnych zdrojov"

 • Termín a miesto konania: 29.10.2012 o 09:00 hod., Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu (adresa: 925 92 (Kajal) Únovce - Kaskády č. 504)
 • Pozvánka: pozvánka vo formáte pdf
 • Informačný leták: vo formáte PDF
   

29. 9. 2011

Dňa 26.04.2011 boli podpísané zmluvy o poskytnutí NFP


Dňa 26.04.2011 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a konečnými prijímateľmi.


27. 4. 2011

Dňa 27.10.2010 boli podpísané zmluvy o poskytnutí NFP


Dňa 27.10.2010 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda.

Obec Horné Saliby-Ing_ Pavol Dobosy,starosta obce Obec Kráľov Brod-PhDr_ Pavel Racsko,starosta obce Obec Dolné Saliby-Ing_ Lajos Seres,starosta obce
Obec Tomášikovo- Zoltán Horváth- starosta obce Obec Vozokany Mgr_ Mikuláš Tončko starosta obce Obec Jahodná-Alexander Godó,starosta obce
     

 


28. 10. 2010

Stránka