A picture

Navigácia

Obsah

Často kladené otázky

 Všeobecné otázky
 

1. Je podmienkou, aby nehnuteľnosti, ktorých sa týka projektový zámer žiadateľa, boli vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo postačuje ako doklad dlhodobá nájomná zmluva?

Stačí aj dlhodobá nájomná zmluva, avšak v čase podania žiadosti o NFP (projektu) musí byť platná minimálne 6 rokov, keďže minimálne 2 kritériá spôsobilosti sa vzťahujú na túto problematiku, tj. „Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou“ a „Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (projektu)“.

2. Koľko žiadosti o NFP (projekt) môže podať jeden žiadateľ?

Konečný prijímateľ – prekladateľ projektu (žiadateľ) môže podať len jeden projekt v rámci každej výzvy. Počet plánovaných výziev v rámci jednotlivých opatrení je uvedený v Dodatku č. 2 k Integrovanej stratégií rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda.

3. Je možné doplniť alebo zmeniť v stratégií podporované činnosti?

Áno, podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader je možné doplniť alebo zmeniť podporované činnosti ISRÚ MAS Stará Čierna voda vrátane presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení a to len jeden krát počas rokov 2007 – 2013 a to najskôr po dvoch rokoch od podpisu zmluvy s PPA.


Otázky v rámci opatrenia 1.1 Obnova a rozvoj obcí
 

1. Vybudovanie kamerového systému na verejných priestranstvách je oprávnenou aktivitou v rámci opatrenia 1.1 Obnova a rozvoj obcí?

Nie, nie je oprávnenou aktivitou.

2. Rekonštrukcia autobusovej zastávky a vybudovanie detského ihriska na verejnom priestranstve je oprávnenou aktivitou v rámci opatrenia 1.1 Obnova a rozvoj obcí?

Nie, tieto aktivity musia byť zahrnuté do samostatnej žiadosti o NFP (projekt) v rámci opatrenia 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov.
 

Otázky v rámci opatrenia 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov

 

1. Rekonštrukcia zdravotného strediska, budovy základnej a materskej školy je oprávnenými aktivitami v rámci opatrenia 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov?

Nie, lebo v rámci opatrenia 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov medzi neoprávnené projekty patria projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť a školskú problematiku.


Otázky v rámci opatrenia 3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 

1. V prípade činnosti „Prestavba a prístavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok“ v rámci opatrenia „3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, činnosť Č.1“ je oprávneným žiadateľom začínajúci podnikateľ v oblasti cestovného ruchu?

Áno, je oprávneným žiadateľom aj začínajúci podnikateľ v oblasti cestovného ruchu. V tomto prípade však nie všetky prílohy žiadosti o NFP (projektu) sa vzťahujú na konečného prijímateľa – predkladateľa projektu.

2. V prípade činnosti „Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu“ v rámci opatrenia „3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, činnosť Č.2“ je oprávnenou aktivitou „vybudovanie informačných a orientačných tabúľ vidieckeho cestovného ruchu“?

Nie, „vybudovanie informačných a orientačných tabúľ vidieckeho cestovného ruchu“ nie je oprávnenou aktivitou.

3. V prípade činnosti „Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu“ v rámci opatrenia „3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, činnosť Č.2“ je oprávnenou aktivitou „vytvorenie infokiosku“?

Áno, je oprávnenou aktivitou „vytvorenie infokiosku“.