A picture

Navigácia

Obsah

Hlavným strategickým cieľom MAS je zlepšenie kvality života na území MAS Stará Čierna voda prostredníctvom naštartovanie inovácii, podpory tradičnosti, zlepšenia zamestnanosti a verejných služieb.

Špecifické ciele:

 • Rozvoj poľnohospodárstva, služieb a výroby
  • Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
  • Zakladanie nových a podpora tradičných a inovatívnych obchodných služieb a výroby
 • Zvýšenie úrovne verejnej infraštruktúry a vzdelávania
  • Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
  • Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
  • Moderná výchova, moderné vzdelávanie
  • Rozvoj základnej infraštruktúry
 • Rozvíjať partnerstvo a spoluprácu v území i mimo územia MAS Stará Čierna voda
  • Prevádzka kancelárie MAS
  • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
  • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
  • Podpora prezentácie tradičných a inovatívnych miestnych hodnôt pre návštevníkov územia

 

Činnosti Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda

 • Príprava, aktualizácia a realizácia integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej: ISRÚ),
 • Zabezpečenie administrácie pri implementovaní ISRÚ pomocou Programu rozvoja vidieka (ďalej: PRV),
 • Príprava a realizácia rozvojových programov a projektov v zmysle aktuálnej ISRÚ,
 • Spolupráca s domácimi a zahraničnými subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja,
 • Príprava a realizácia ďalších rozvojových programov, projektov a aktivít pre zabezpečenie rozvoja regiónu,
 • Zabezpečenie prípravy a implementácie Stratégie CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) územia MAS v zmysle nariadenia EÚ a to:
  • vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS;
  • budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;
  • vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,  čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;
  • zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;
  • príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;
  • prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
  • výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;
  • monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.
 • Medzi ďalšie úlohy MAS v rámci implementácie Stratégie CLLD územia MAS patrí:
  • administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;
  • publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
  • sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;
  • spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

 

Podrobnejšie informácie nájdete: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda