A picture

Navigácia

Obsah

Občianske združenie MAS Stará Čierna voda  je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované dňa 02.07.2008 pod číslom VVS/1-900/90-32181. MAS Stará Čierna voda pôvodne začala svoju činnosť v rámci záujmového združenia právnických osôb s názvom Mikroregión Termál ešte v roku 2004.

V súčasnosti má MAS Stará Čierna voda 23 členov. Z toho 8 obcí, ktoré zastupujú verejný sektor (34,78%), a ostatné subjekty - 15 subjektov - zastupujú súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (65,22%). Zloženie MAS je reprezentatívne a svoje zastúpenie tu majú okrem verejného sektora aj podnikatelia poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho charakteru, občianske združenia, ale aj aktívni ľudia.

Rovnomernosť a vyváženosť zastúpenia verejno-súkromného partnerstva je zabezpečená z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska, tj. medzi členmi okrem obcí sú aktívny obyvatelia, ženy, neziskové organizácie, podnikatelia a podnikateľské subjekty (právnické osoby). Členmi združenia sa môže stať každí, ktorí je aktívnym v regióne, súhlasí so stanovami, podá prihlášku a schváli ho valné zhromaždenie MAS.

Strategický rámec (vízia, strategické ciele, strategické priority a špecifické ciele) sú definované a vypracované v nadväznosti na analytickú časť, SWOT analýzu, analýzu potrieb, pričom sa zohľadňujú ciele Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ciele Integrovaného regionálneho programu 2014 – 2020 a stratégie EU 2020. V súlade s uvedeným je zameranie na inkluzívny, inteligentný a udržateľný rast v spojení s tvorbou pracovných miest, inováciami, výskumom a zlepšenými službami vo vidieku. V celom strategickom rámci sa uplatňuje regionálne špecifikum a prepojenosť na miestnu potrebu s dôrazom na doplnkovosť PRV a IROP.

Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda predstavuje základný strategický dokument pre rozvoj územia MAS v rokoch 2014 – 2023. Základným znakom integrácie stratégie je jej samotná tvorba a vznik, pretože stratégia ako taká integruje viacero aktivít pre riešenie konkrétnych problémov územia a snaží sa multiplikovať efekt rozvoja územia MAS.

MAS Stará Čierna v minulom období vykonala kus práce v záujme integrácie miestnych organizácií a podnikateľov. Po zvážení možností sme sa rozhodli o zavedenie regionálnej značky. Táto snaha bola úspešná v roku 2014 a v súčasnosti značku „regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO“ používa už 19 subjektov.

Strategický cieľ: Zlepšenie kvality života na území MAS Stará Čierna voda prostredníctvom naštartovanie inovácii, podpory tradičnosti, zlepšenia zamestnanosti a verejných služieb.

Podrobnejšie informácie: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda