A picture

Navigácia

Obsah

Región vôd

 

Vizek régiójaNázov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre západný región

Gestor programu: Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov malého projektu: Vizek régiója, Región vôd

Rozpočet partnera: 25 811,40 eur

Nenávratný finančný prostriedok: 21 939,69 eur

Vlastné zdroje: 3 871,71 eur

 

  Organizácie rozvoja vidieka, pôsobiace na obidvoch stranách Dunaja v letných mesiacoch propagujú možnosti vodnej turistiky pre obyvateľov svojich obcí.

    Miestna akčná skupina (MAS) Pannónia Kincse v okolí Győru v Maďarsku a MAS Stará Čierna voda v blízkosti Malého Dunaja sa venujú predovšetkým sprostredkovaniu programov rozvoja vidieka pre obce a podnikateľov svojich regiónov. Okrem toho považujú za dôležité zabezpečiť aj iné zdroje na realizáciu spoločne vypracovaných zámerov.

  V rámci projektu “Región vôd”s číslom SKHU/WETA/1901/4.1/006 podporovaného Fondom malých projektov Programu INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko prezentujú možnosti vodnej turistiky pre obyvateľov svojich regiónov.

  MAS Pannónia Kincse 14. augusta v obci Börcs a 15. augusta v obci Abda organizuje prezentačnú akciu, na ktorých sa zúčastnia aj zástupcovia slovenského partnera. V Győri pre mladých z obidvoch regiónov organizujú päťdňový veslársky tábor.

   Na území MAS Stará Čierna voda hlavné podujatie bude spoločné stretnutie 25. júna,   v rámci ktorého účastníci absolvujú 8 km dlhý úsek Malého Dunaja medzi Tomášikovom a Jahodnou na pltiach, veľkých kanoe s kormidelníkom, resp. na 3 miestnych turistických kanoe. V rámci obeda spoznajú obecnú pec v Dolných Salibách, postavenú tiež podporou Fondu malých projektov a navštívia termálne kúpalisko v Horných Salibách. MAS Stará Čierna voda prezentuje prostriedky, nakúpené v rámci projektu na komunitné účeli 28. júna v Dolných Salibách, 20. júla v Jahodnej a 7. augusta v Trsticiach.

Súčasťou projektu je aj spracovanie spoločnej mapy možností vodnej turistiky.

 

Podrobnejšie informácie poskytujú:

Pannonia Kincse Leader EgyesületPannonia Kincse Leader Egyesület

Holládi Henriett

projektový manažér

Email: holladihenriett@pkle.hu

Telefón: +36 30 773-9859

 Webová strana: pkle.hu 

 

MAS Stará Čierna vodaMAS Stará Čierna voda

RNDr. Lajos Tuba

projektový manažér

Email: tuba@foruminst.sk

Telefón: + 421 905 233 989

Webová strana: www.mas-scv.sk

POZVÁNKY:

POZVÁNKA - tlačová konferiencia- 25.06.2021 o 9:00, miesto: Tomášikovo – vodný mlyn 

                    Príloha - tlačová správa SKHU projektu 

                       

POZVÁNKA „Náš Malý Dunaj” - 25. 06.2021

                    Prihláška -  „Náš Malý Dunaj” - 25.06.2021

 

POZVÁNKA „Naše vodyˮ - 28.06.2021 – miesto podujatia: Dolné Saliby

 

POZVÁNKA  „Naše vodyˮ - 20.07.2021 – miesto podujatia: Jahodná

 

POZVÁNKA  „Naše vodyˮ - 07.08.2021 - miesto podujatia: Trstice - ZMENA! - POZVÁNKA  „Naše vodyˮ - 15.07.2021 - miesto podujatia: Trstice

 

POZVÁNKA Vodácky tábor  26-30.07.2021

 

POZVÁNKA  „Naše vodyˮ - 14.08.2021 - miesto podujatia: Börcs (HU)

 

POZVÁNKA „Naše vodyˮ - 15.08.2021 - miesto podujatia: Abda (HU)

                        Prihláška 15.08.2021 

 

Informácia o pudujatí:

„Náš Malý Dunaj”

 „Naše vodyˮ v Dolných Salibách

 „Naše vodyˮ v Trsticiach

 „Naše vodyˮ v Jahodnej