A picture

Navigácia

Obsah

Projektové výzvy v rámci ISRÚ MAS Stará Čierna voda (Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader - finančné zdroje PRV SR, os 4 Leader)

Finančné zdroje Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia.


 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader obsahuje nasledovné rozvojové opatrenia a aktivity:
Opatrenie 1.1 Obnova a rozvoj obcí

  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov.


Opatrenie 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov

  • Rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr. obecných rozhlasov);
  • Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. kultúrny dom, dom smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR (ďalej len „MK SR“) v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.


Opatrenie 2.1 Zlepšenie informovanosti a vedomostnej úrovne

  • Všetky formy vzdelávacích a informačných aktivít určených pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.


Opatrenie 3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
Č.1:

  • Rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • Prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.
 
Č.2

  • Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.