A picture

Obsah

Projekty spolupráce

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda má možnosť podávať projekty spolupráce v zmysle Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Stará Čierna voda a na základe vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce zverejnených na webovom sídle www.apa.sk . Spolupráca môže byť na národnej alebo nadnárodnej úrovni a môžu byť zamerané na nasledovné oblasti spolupráce:

  • spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
  • ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia objektov spoločenského významu (pamätníky, hroby, pamätné tabule, izby), zriadenie a výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb ľudových tradícií a izieb významných osobnosti (vrátane vnútorného vybavenia okrem výstavných exponátov), výstavba vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických chodníkov, inštalovanie a výroba náučných, informačných a historických tabúľ, revitalizácia, resp. obnova historických parkov a záhrad a pod.;
  • budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom výmeny skúseností a prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť k prijatiu spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové podujatia – výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.;


Miestna akčná skupina Stará Čierna voda má zatiaľ schválené 3 projekty:
Projekt:"Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny"
Projekt: "Via Bohemica"
Projekt:  "Sladký a zdravý život - ovocná cesta Južného Slovenska"