A picture

Obsah

Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny

Dňa 28.09.2011 bola podpísaná zmluva o NFP (číslo zmluvy: 0742014) na realizáciu projektu s názvom: "Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny". Zámerom projektu je vyzdvihnutie kultúrnych pamiatok na územiach MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda, zabezpečenie ich spoločnej propagácie a ochrany s možnosťou jeho využitia pri rozvoji vidieckeho cestovného ruchu a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a kvality života.

V rámci projektu spolupráce sa od januára 2012 realizovali nasledovné aktivity:

1. aktivita: "Úvodný workshop s ohľadom spoločnej propagácie a ochrany kultúrnych pamiatok"

  • Názov workshopu: Workshop s ohľadom spoločnej propagácie a ochrany kultúrnych pamiatok
  • Termín a miesto konania: 21.02.2012 o 13:00 hod., Kultúrny dom Vozokany
  • Pozvánka: pozvánka vo formáte pdf
  • Fotodokumentácia:


 2. aktivita: "Príprava a osadenie informačných tabúľ kultúrnych pamiatok"

V rámci projektu boli pripravené štvorjazyčné (slovenský, maďarský, nemecký, anglický jazyk) informačné tabule vo formátoch A1, A2 a A3 podľa charakteru a veľkosti kultúrneho zdroja a boli sadené k najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam v regióne, ako napr.: ku kostolom, kaštieľom, kaplnkám, kúriám, mlynom, sochám, krížom, atď.. Obsahom tabúľ sú základné informácie o kultúrnych pamiatkach, napr.: vznik, architektonický štýl, autor, stručný popis, história, ochrana, atď. Vyhotovené informačné tabule k jednotlivým kultúrnym a historickým pamiatkam návštevníkov oboznamujú o základných informáciách, t. j. o ich význame, čím budú prispievať k pochopeniu ich dôležitosti a potreby ochrany.

3. aktivita: "Príprava propagačno - dokumentárneho filmu o kultúrnych pamiatkach"
Propagačno-dokumentárny film obsahuje všetky dôležité kultúrne pamiatky z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a propagácie území MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda.


Dokumentárny film (video)


4. aktivita: "Príprava bedekra - interaktívnej publikácie o kultúrnych pamiatkach"
Obsahom publikácie je popis kultúrnych zdrojov - kultúrne a sakrálne pamiakty z územia MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda v slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku spolu s vyhotovenou fotodokumentáciou.


Bedeker (na stiahnutie)


5. aktivita: "Spoločné informačno - vzdelávacie podujatie zamerané na spoznanie a využitie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu"

  • Názov informačno-vzdelávacieho podujatia: Kultúrne a historické zdroje v srdci Podunajskej nížiny a tvorba produktov vidieckeho cestovného ruchu
  • Termín a miesto konania: 26.04.2012 o 09:00 hod., Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu (adresa: 925 92 (Kajal) Únovce - Kaskády č. 504)
  • Pozvánka: pozvánka vo formáte pdf


6. aktivita: "Záverečná konferencia s ukážkou kultúrnych zdrojov"

  • Termín a miesto konania: 29.10.2012 o 09:00 hod., Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu (adresa: 925 92 (Kajal) Únovce - Kaskády č. 504)
  • Pozvánka: pozvánka vo formáte pdf
  • Informačný leták: vo formáte PDF