A picture

Obsah

Via Bohemica

Dňa 31.10.2012 bola podpísaná zmluva o NFP (číslo zmluvy: 0800531) na realizáciu projektu s názvom: "Via Bohemica". Česká cesta, tzv. Via Bohemica bola významná starobylá obchodná cesta, spájajúca Prahu s Budínom, prechádzajúca územím projektových partnerov. Via Bohemica vznikla ako obchodná cesta v 14. storočí na podporu ekonomiky a rozvoja. Cieľom tohto projektu je cezhraničná spolupráca a výmena skúseností, hospodársky rozvoj a vzájomná propagácia území aj prostredníctvom regionálnej značky.

  • Názov žiadateľa: Miestna akčná skupina Stará Čierna voda (SR)
  • Názov projektového partnera 1 (PP1): Miestna akčná skupina Dudváh (SR)
  • Názov projektového partnera 2 (PP2): MAS Moravský kras o.s (ČR)

 

V rámci projektu spolupráce boli realizované nasledovné aktivity:
1. aktivita: Spracovanie podrobnej histórie Via Bohemica
2. aktivita: Analýza výrobcov produktov a poskytovateľov služieb
3. aktivita: Vypracovanie loga regionálnej značky produktov a služieb
4. aktivita: Vypracovanie manuálu pre udeľovanie a používanie regionálnej značky výrobkov a produktov a služieb
5. aktivita: Zabezpečenie spoločného marketingu miestnych produktov, výrobkov a služieb po Via Bohemica

  • 5.1 aktivita: Marketingové materiály "Via Bohemica miestnych produktov, výrobkov a služieb

A. Informačná brožúra "Via Bohemica" miestnych produktov a výrobkov
B. Informačná brožúra "Via Bohemica" miestnych služieb
C. Filmový cestovateľský sprievodca po "Via Bohemica"

  • 5.2 aktivita: Marketingové aktivity "Via Bohemica miestnych produktov, výrobkov a služieb

A. Spoločné semináre pre výrobcov a poskytovateľov služieb
B. Cezhraničné festivaly "Via Bohemica" s vidieckym veľtrhom miestnych produktov, výrobkov a služieb
C. Pilotné udeľovanie regionálnej značky pre miestne produkty, výrobky a služby

  • 6. aktivita: Manažment projektu
Výstupy z projektu:

 

 

 

 

 

  • Filmový cestovateľský sprievodca po "Via Bohemica" miestnych služieb         

            (pozrieť video)

  • Filmový cestovateľský sprievodca po "Via Bohemica" - miestnych produktov      

             (pozrieť video

  • Informačná brožúra "Via Bohemica" miestnych produktov a výrobkov             

       (stiahnuť vo formáte PDF)

  •  Informačná brožúra "Via Bohemica" miestnych služieb

         (stiahnuť vo formáte PDF)