A picture

Obsah

Schválené projekty v rámci opatrenia 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ (Názov opatrenia v súlade ISRÚ MAS Stará Čierna voda: Opatrenie 1.1 Obnova a rozvoj obcí) - zdroje PRV SR 2007 - 2013, os 4 Leader

Do uzávierky projektovej výzvy č.01/PRV/MAS 08 (31.03.2010) boli prijaté a následne výberovou komisiou a výkonným orgánom zo strany MAS Stará Čierna voda schválené 4 projekty. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej: PPA) do 22.októbra 2010 skontrolovala a schválila všetky 4 projekty. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda boli podpísané dňa 27.10.2010. Finančná podpora bola schválená pre nasledovné projekty:

  • Obec Dolné Saliby: Renovácia stredu obce Dolné Saliby - SO 01 Cyklotrasa
  • Obec Vozokany : Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cintorínska ulica 
  • Obec Jahodná:  Obytný súbor Jahodná - SO-09 Komunikácie a spevnené plochy - vetva "G", vetva "C", časť vetvy "E" 
  • Obec Horné Saliby : Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby – 1. etapa  

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.01/PRV/MAS 08
(Stiahnuť vo formáte Excel
  

                                                                                           
Do uzávierky projektovej výzvy č.07/PRV/MAS 08 (01.02.2011) boli prijaté a následne výberovou komisiou a výkonným orgánom zo strany MAS Stará Čierna voda schválené 3 projekty. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej: PPA) do 08.marca 2012 skontrolovala a schválila všetky 3 projekty. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda boli podpísané dňa 15.03.2012. Finančná podpora bola schválená pre nasledovné projekty:

  • Obec Dolné Saliby: Pótlék II. - Cestná komunikácia a verejné osvetlenie - časť II. Etapy
  • Obec Jahodná:  Obytný súbor Jahodná - SO-09 Komunikácie a spevnené plochy - vetva "A", vetva "B", 2. časť vetvy "E" 
  • Obec Horné Saliby : Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby – 1. etapa

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.07/PRV/MAS 08
(Stiahnuť vo formáte Excel)