A picture

Obsah

Schválené projekty v rámci opatrenia 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO (Názov opatrenia v súlade ISRÚ MAS Stará Čierna voda: Opatrenie 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov) - zdroje PRV SR 2007 - 2013, os 4 Leader

Do uzávierky projektovej výzvy č.02/PRV/MAS 08 (31.03.2010) boli prijaté a následne výberovou komisiou a výkonným orgánom zo strany MAS Stará Čierna voda schválené 4 projekty. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej: PPA) do 22.októbra 2010 skontrolovala a schválila všetky 4 projekty. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda boli podpísané dňa 27.10.2010. Finančná podpora bola schválená pre nasledovné projekty: 

  • Obec Kráľov Brod:  Rekonštrukcia kultúrneho domu 
  • Obec Tomášikovo:  Kultúrno spoločenské centrum - turistické centrum Objekt A - etapa č.1 Modernizácia objektu spoločenského významu 
  • Obec Dolné Saliby: Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Dolné Saliby 
  • Obec Horné Saliby: Modernizácia objektu domu smútku 

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.02/PRV/MAS 08
(Stiahnuť vo formáte Excel)
 
******************************
 

Do uzávierky projektovej výzvy č.08/PRV/MAS 08 (01.02.2011) boli prijaté a následne výberovou komisiou a výkonným orgánom zo strany MAS Stará Čierna voda schválené 3 projekty. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej: PPA) do 08.marca 2012 skontrolovala a schválila všetky 3 projekty. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda boli podpísané dňa 15.03.2012. Finančná podpora bola schválená pre nasledovné projekty: 

  • Obec Tomášikovo: Kultúrno spoločenské centrum - turistické centrum Objekt B - etapa č.2 Modernizácia kultúrneho domu
  • Obec Vozokany: Rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany
  • Obec Horné Saliby: Vybudovanie lokálnych detských ihrísk na území obce Horné Saliby 

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.08/PRV/MAS 08
(Stiahnuť vo formáte Excel)