A picture

Obsah

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Číslo výzvy je MAS_081/7.4/3

Dĺžka trvania výzvy je od 26.02.2024 do 15.04.2024.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

Výzva MAS-CLLD-MAS_081/7.4/3

Prílohy výzvy

 


Výzva pre poľnohospodárov - opatrenie 4.1.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Číslo výzvy je MAS_081/4.1/4

Dĺžka trvania výzvy je od 05.02.2024 do 02.04.2024.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

Výzva MAS - CLLD - MAS_081.4.1.4

Prílohy výzvy

Link na katalóg PPA

 


Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Číslo výzvy je MAS_081/7.4/2

Dĺžka trvania výzvy je od 05.02.2024 do 02.04.2024.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

Výzva MAS-CLLD-MAS_081/7.4/2

Prílohy výzvy

 


Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Číslo výzvy je MAS_081/7.4/1

Dĺžka trvania výzvy je od 22.08.2023 do 20.10.2023.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

 

Výzva MAS-CLLD-MAS_081/7.4/1

Prílohy výzvy

 


Výzva pre poľnohospodárov - opatrenie 4.1.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Číslo výzvy je MAS_081/4.1/3

Dĺžka trvania výzvy je od 1.8. 2023 do 29.9.2023

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

Výzva MAS - CLLD - MAS_081.4.1.3

Prílohy výzvy

Link na katalóg PPA

 


Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 7.4:

Výzva hodnotiteľov 7.4 PDF

Výzva hodnotiteľov 7.4 WORD

 


Harmonogram výziev pre opatrenia 4.1 a 7.4:

Harmonogram výziev na rok 2023 - PRV

 


 

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  

Dĺžka trvania výzvy je od 19.1.2022 do 14.04.2022.

Výzva MAS - CLLD - MAS_081/7.2/5

Prílohy výzvy

 

Harmonogram výziev pre opatrenie 7.2:

Harmonogram výziev na rok 2022 - PRV 7.2 - verzia 4

 

Harmonogram výziev pre opatrenie 7.2:

Harmonogram výziev na rok 2021 - PRV 7.2 - verzia 3 

 

Aktualizácia výzvy pre obce MAS Stará Čierna voda

 

MAS Stará Čierna voda dňa 25.9.2020 aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je do 30.9.2020. Záujemcov žiadame, aby svoje žiadosti o NFP podávali v zmysle aktualizovaných materiálov (v prílohe).

Výzva MAS - CLLD - MAS_081/7.2/3

Prílohy výzvy

Príučka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

Výberové kritériá a hodnotiace kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD  MAS Stará Čierna voda

 

 

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 19.6. 2020 do 30.9.2020

Výzva 7.2.3

Prílohy výzvy

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti COVID-19

 

 

Harmonogram výziev pre opatrenie 7.2:

Harmonogram výziev na rok 2020 - PRV 7.2 - verzia 2.1

 

Výzva - opatrenie 4.1.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)  Dĺžka trvania výzvy je od 1.8. 2019 do 30.9. 2019

Výzva 4.1

Prílohy výzvy 4.1

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1:

Vyzva_hodnotitel_4.1_PDF

Vyzva_hodnotitel_4.1_WORD

Výzva - opatrenie 7.2.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 7.6. 2019 do 31.8. 2019

 

Vyzva 7.2.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati  ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15 - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 19b - metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov PRV-MAS SCv 7.2

 

Harmonogram výziev pre opatrenia 4.1 a 7.2:

Harmonogram výziev na rok 2019 - PRV

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 7.2:

Vyzva_hodnotitel_7.2_PDF

Vyzva_hodnotitel_7.2_WORD