A picture

Obsah

Výzva - opatrenie 3.1.4

 

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda pre opatrenie 3.1.4: Podpora prezentácie tradičných a inovatívnych miestnych hodnôt pre návštevníkov územia.

V termíne od 01.07.2020 do 31.12.2022.

Výzva 3.1.4 

Príloha č. 1 - formulár žiadosti o NFP

Príloha č. 2 -  čestné vyhlásenie žiadateľa