A picture

Navigácia

Obsah

Schválené projekty v rámci opatrenia 3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU - ČASŤ B (Názov opatrenia v súlade ISRÚ MAS Stará Čierna voda: Opatrenie 3.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu-Č.2)

Do uzávierky projektovej výzvy č.04/PRV/MAS 08 (31.05.2010) bol prijatý a následne výberovou komisiou a výkonným orgánom zo strany MAS Stará Čierna voda schválený 1 projekt. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej: PPA) do 12.apríla 2011 skontrolovala a schválila projekt. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a konečným prijímateľom bola podpísaná dňa 26.04.2011. Finančná podpora bola schválená pre nasledovný projekt: 

  • Združenie cestovného ruchu GALANTSKO: Propagácia územia MAS Stará Čierna voda prostredníctvom inovatívneho informačného systému

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.04/PRV/MAS 08
(Stiahnuť vo formáte Excel)