A picture

Obsah

Opatrenie 2.1 Zlepšenie informovanosti a vedomostnej úrovne

Finančné zdroje Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia

Výzva č. 05/PRV/MAS 08

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Stará Čierna voda v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013:
3.3. Vzdelávanie a informovanie

(Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda:
OPATRENIE 2. 1 ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI A VEDOMOSTNEJ ÚROVNE)

V termíne od 03.02.2010 do 31.05.2010


Dokumenty "Výzvy č. 05/PRV/MAS 08"