A picture

Navigácia

Obsah

ttsk

Zvýšenie záujmu o regionálne produkty v regióne MAS Stará Čierna voda

 

Zámerom projektu je jednak zvýšiť povedomie o miestnych regionálnych produktov pre obyvateľov. Oslovenie širokej verejnosti potenciálnych odberateľov a užívateľov najmä prostredníctvom prezentácii na miestnych podujatiach a podporiť tak uchovanie a rozvoj tradícii, miestnych trhov a na to nadväzujúci rozvoj a skvalitňovanie existujúcich služieb v turizme. Zámerom je aj rozšírenie ponuky regionálnych produktov výzvou na udelenie regionálnej značky "regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO ®". Plánované aktivity projektu:
  • Obstaranie prostriedkov 
  • Prezentácia miestnych produktov na regionálnych podujatiach
  • Aktualizácia legislatívneho pozadia regionálnej značky a rozšírenie na územie celého okresu Galanta
  • Udržania a propagácia značenia regionálnych produktov - výzva na udelenie regionálnej značky "regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO ®"
 

MAS Stará Čierna voda má udelenú regionálnu značku "regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO ®" od roku 2014. Projektom chceme prezentovať obyvateľom a návštevníkom regiónu regionálne produkty označené touto značkou. Regionálna značka je v prvom rade marketingový nástroj, ktorý  pomôže k odlíšiť kvalitné regionálne produkty od iných výrobkov, produktov a služieb  a zameriava sa aj na propagáciu, vrátane podpory ich predaja a sieťovania jednotlivých výrobcov v regióne. Neodmysliteľnou súčasťou je aj zvýšenie povedomia verejnosti o kvalitných lokálnych produktov a službách na Malodunajsko – Galantského regiónu či blízkom okolí, ale aj budovať vzťah k regiónu. Vhodnou formou vytvárania vzťahu a propagácia regionálnych produktov je organizácia podujatí, v rámci ktorých spotrebitelia spoznajú miestne produkty a výrobky. Miestne produkty a služby, ktoré reprezentujú tradície, kultúrne a prírodné dedičstvo, dotvárajú zážitok návštevníka v cestovnom ruchu a jeho záujem o región. Cieľom značky je preto tiež prispievať k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom poskytovania hodnotnejšieho zážitku pre návštevníkov vo vidieckom cestovom ruchu. Značka "Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO ®" slúži na to, aby návštevník v cestovnom ruchu rozpoznal kvalitné miestne produkty a služby, ich jedinečnosť, ako aj jedinečnosť regiónu. Táto jedinečnosť spočíva vo výnimočnosti spracovania regionálneho produktu, kvalite ručne vyrobených remeselných výrobkov, v spracovaní miestnych surovín a vo výnimočnosti služieb v cestovnom ruchu. V rámci tohto projektu plánujeme prezentáciu na troch známych podujatiach regiónu. Aktualizácia legislatívneho pozadia regionálnej značky a rozšírenie na územie celého okresu Galanta. Je potrebné zapracovať legislatívne zmeny za posledných desať rokov a proces zavŕšiť súhlasom priemyselnej komory. Na základe súčasného záujmu je potrebné rozšíriť aj pôsobnosť regionálnej značky na územie celého okresu. Súčasťou projektu je aj výzva na udelenie regionálnej značky "regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO ®" o ktorej čakáme rozšírenie ponuky regionálnych produktov. Výsledky projektu umožnia posúdenie možnosti organizovania krátkych dodávateľských reťazcov na území MAS. Táto činnosť bude tvoriť dôležitú súčasť MAS v nasledujúcom období, pričom počas súvisiacou marketingových aktivít budú dlhodobo využívané prostriedky nakúpené v rámci projektu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja v rámci výzvy TTSK č. 1/R/2023 na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župeˮ zo zdrojov rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 46/2018 (registratúrne číslo žiadosti: 14145/2023), Zmluva č. 2023/ORG/P/R/GA/0478 o poskytnutí účelovej dotácie.

Nenávratný finančný prostriedok: 31 651,00 eur

 

Podrobnejšie informácie poskytuje realizátor projektu:

MAS Stará Čierna vodaMAS Stará Čierna voda

RNDr. Lajos Tuba

projektový manažér

Email: tuba@foruminst.sk

Telefón: + 421 905 233 989

Webová strana: www.mas-scv.sk

 

Predstavenie miestných výrobkov v Dolných Salibách - 04.08.2023
Jablkový a kačací festival v Kráľovom Brode - 07.10.2023 
Farmárksy trh v Tomášikove - 14.10.2023