A picture

Navigácia

Obsah

Dotazník pre Verejnosť

1. Vek - Életkora
2.Bydlisko (obec/mesto) - Lakhelye (település)
3.Pohlavie - Neme4. Ako ste spokojný so životom v obci / regióne? - Mennyire elégedett a község / régió életével?


5.Čo Vám v obci / regióne najviac chýba? - Mit hiányol leginkább a községben / régióban?
6.Aké služby by bolo vhodné v obci / regióne vytvoriť, prípadne rozšíriť?
Milyen szolgáltatásokat kellene a községben/régióban létrehozni, esetleg bővíteni?
7. Aké aktivity / projekty by podľa vášho názoru mali byť určite zahrnuté v rozvojových dokumentoch?
Véleménye szerint mely tevékenységek/projektek kerüljenek be feltétlenül a fejlesztési programtervezetbe?
8. Poznáte činnosť Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda?
Ismeri Ön az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport (HACS) tevékenységét?


9.V oblasti verejných projektov, aký typ projektov by mala obec / MAS Stará Čierna voda zastrešiť?
A közhasznú pályázatok közül milyen típusú pályázatokra irányuljon a község / Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport tevékenysége?


10.V oblasti projektov pre podnikateľov o aký typ služieb by ste mali záujem?
A vállalkozói pályázatok közül mely szolgáltatás érdekelné Önt?


Dotazník

 pre verejnosť v rámci spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

 

Milí spoluobčania!

Tento dotazník bol vytvorený na základe skutočnosti, že Vaša obec v súčasnosti spracúva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a regionálne združenie Miestna akčná skupina (MAS) Stará Čierna voda pripravuje Stratégiu CLLD územia pre Program LEADER. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je významný strategický dokument slúžiaci pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, združení a ďalších subjektov na území. Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda je dôležitým dokumentom z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ pre obce, združenia a podnikateľské subjekty. Z uvedených dôvodov sa realizuje tento dotazníkový prieskum, ako nástroj pre vyjadrenie potrieb pre ďalšie smerovanie rozvoja vašej obce a Vášho regiónu.

 

Lakossági kérdőív  

 a község gazdasági és szociális fejlesztési programtervezetének kidolgozásához és az Öreg-Feketevíz HACS CLLD stratégiához

 

Kedves polgártársak!

       Ez a kérdőív a község gazdasági és szociális fejlesztési programtervezetének kidolgozásához, és a régiófejlesztést és finanszírozást szolgáló, az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport (HACS) területén is működő LEADER program számára szükséges CLLD Stratégia előkészítéséhez készült.  A fentebb jelölt gazdasági és szociális fejlesztési programtervezet jelentős – a község irányítását szolgáló stratégiai dokumentum, amely a község lakóinak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek és a községi élet további szereplőinek ismeretein és konkrét igényein alapszik. A CLLD Stratégia - alapvető fontosságú dokumentum az EU forrásaiból történő  régiófejlesztés és finanszírozás biztosítására – az Öreg-Feketevíz HACS területén lévő községek, társulások és vállalkozások számára. Ez okból készült ez a kérdőíves felmérés mint a község, illetve a régió további fejlesztésének irányát befolyásoló igények, szükségletek megjelenítésének eszköze.